sun 意味と語源

【古代ギリシャ語】㋝一緒に、共に、~の側に

語源解説

sem-(一緒に)が語源。

similis(似ている)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
◉ 更新
2021年10月19日
devil 意味と語源
2021年10月19日
libel 意味と語源
2021年10月18日
ballet 意味と語源
2021年10月18日
ballad 意味と語源
2021年10月18日
dancer 意味と語源
2021年10月18日
dance 意味と語源
2021年10月18日
dancio 意味と語源
2021年10月18日
kill 意味と語源
2021年10月18日
killer 意味と語源
2021年10月18日
quell 意味と語源
2021年10月18日
quail 意味と語源
2021年10月18日
quail 意味と語源
2021年10月18日
kwuljana 意味と語源