sun 意味と語源

【古代ギリシャ語】㋝~と一緒に、~と共に、~の側に

語源解説

sem-(一緒に)が語源。㋶similis(似ている)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
◉ 更新
2019年12月11日
unanimous 意味と語源
2019年12月11日
indicator 意味と語源
2019年12月11日
outing 意味と語源
2019年12月11日
lapse 意味と語源
2019年12月11日
outfit 意味と語源
2019年12月11日
hour 意味と語源
2019年12月10日
informative 意味と語源
2019年12月10日
eloquently 意味と語源
2019年12月10日
informally 意味と語源
2019年12月10日
detergent 意味と語源
2019年12月10日
delegate 意味と語源