-ee 意味と語源

【英語】[接辞] ~する人。~された人。~された物。

語源解説

古期フランス語 -ee(-erで終わる動詞の過去分詞語尾)⇒ -atus(所持を表す形容詞語尾)が語源。habitat(居住者)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
  • absentee(欠席者)
  • committee(委員会)
  • devotee(信奉者)
  • employee(従業員)
  • licensee(認可された人)
  • referee(審判)
  • refugee(難民)
  • returnee(帰還者)
  • trustee(受託者)
  • warrantee(被保証人)