vegeo 意味と語源

【ラテン語】活発な;精力的な。活性化させる;刺激する。

語源解説

印欧祖語 weg-(活発な)が語源。vigeo(活発な)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
  • vegetable(野菜)
  • vegetate(成長する)
  • vegetation(植物)