turdus 意味と語源

【英語】㋱ツグミ、ノハラツグミ、ツグミ科の鳥

語源解説

㋑trosdos(ツグミ)が語源。

sturdy(頑丈な)などの派生語がある。

◉ 関連語
  • sturdy(頑丈な)
  • turdine(ツグミ科の)
◉ 更新
2021年9月25日
deride 意味と語源
2021年9月25日
ridicule 意味と語源
2021年9月22日
clamor 意味と語源
2021年9月21日
devout 意味と語源
2021年9月21日
voter 意味と語源
2021年9月21日
vow 意味と語源
2021年9月19日
empire 意味と語源
2021年9月19日
separable 意味と語源
2021年9月18日
emperor 意味と語源
2021年9月18日
apparel 意味と語源
2021年9月17日
poverty 意味と語源