turdus 意味と語源

【英語】㋱ツグミ、ノハラツグミ、ツグミ科の鳥

語源解説

㋑trosdos(ツグミ)が語源。

sturdy(頑丈な)などの派生語がある。

◉ 関連語
  • sturdy(頑丈な)
  • turdine(ツグミ科の)
◉ 更新
2020年3月21日
passport 意味と語源
2020年3月21日
river 意味と語源
2020年3月3日
fanatic 意味と語源
2020年3月3日
fan 意味と語源
2020年2月27日
inflation 意味と語源
2020年2月27日
deflate 意味と語源
2020年2月26日
member 意味と語源
2020年2月26日
inflate 意味と語源
2020年2月25日
terror 意味と語源
2020年2月25日
dry 意味と語源
2020年2月24日
player 意味と語源