turdus 意味と語源

【ラテン語】[名] ツグミ、ノハラツグミ〔英辞郎

語源解説

イタリック祖語 torzdos(ツグミ)⇒ 印欧祖語 trosdos(ツグミ)が語源。

ゲルマン祖語 thrausko(ツグミ)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
  • sturdy(頑丈な)
  • turdine(ツグミ科の)