turdus 意味と語源

【英語】[名] ツグミ、ノハラツグミ、ツグミ科の鳥

語源解説

印欧語根 trosdos(ツグミ)が語源。

英語 sturdy(頑丈な)などの派生語がある。

◉ 関連語
  • sturdy(頑丈な)
  • turdine(ツグミ科の)