turdus 意味と語源

【英語】㋱ツグミ、ノハラツグミ、ツグミ科の鳥

語源解説

㋑trosdos(ツグミ)が語源。

sturdy(頑丈な)などの派生語がある。

◉ 関連語
  • sturdy(頑丈な)
  • turdine(ツグミ科の)
◉ 更新
2021年1月15日
extra 意味と語源
2021年1月14日
traffic 意味と語源
2021年1月13日
technique 意味と語源
2021年1月11日
topic 意味と語源
2021年1月11日
topos 意味と語源
2021年1月11日
wind 意味と語源
2021年1月10日
windana 意味と語源
2021年1月8日
dramatic 意味と語源
2021年1月7日
section 意味と語源
2021年1月7日
food 意味と語源
2021年1月5日
feed 意味と語源
2021年1月3日
digital 意味と語源