turdus 意味と語源

【英語】㋱ツグミ、ノハラツグミ、ツグミ科の鳥

語源解説

㋑trosdos(ツグミ)が語源。

sturdy(頑丈な)などの派生語がある。

◉ 関連語
  • sturdy(頑丈な)
  • turdine(ツグミ科の)
◉ 更新
2021年4月14日
demography 意味と語源
2021年4月12日
naive 意味と語源
2021年4月6日
agenda 意味と語源
2021年4月5日
tweet 意味と語源
2021年4月1日
mummy 意味と語源
2021年4月1日
mum 意味と語源
2021年3月29日
deduce 意味と語源
2021年3月25日
inject 意味と語源
2021年3月21日
subsidy 意味と語源
2021年3月19日
pervasive 意味と語源
2021年3月17日
maternal 意味と語源
2021年3月14日
vendor 意味と語源