sido 意味と語源

【ラテン語】[動] 座る、落ち着く、沈む

語源解説

イタリック祖語 sizdo(座る)⇒ 印欧祖語 sed-(座る)が語源。ラテン語 sedeo(座る)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語