kleo 意味と語源

【古代ギリシャ語】[動] ~について語る、有名にする、祝う〔詳細

語源解説

印欧祖語 klew-(耳を傾ける)⇒ 印欧祖語 kel-(傾斜する)が語源。

古代ギリシャ語 kleos(名声)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
  • Clio(歴史の女神)