dolikhos 意味と語源

【古代ギリシャ語】長い。

語源解説

印欧語根 dlonghos(長い)が語源。longus(長い)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
  • dolichocephalic(頭の長い)
  • dolichocranial(長頭蓋の)
◉ 更新
2019年10月18日
second 意味と語源
2019年10月18日
second 意味と語源
2019年10月18日
mainly 意味と語源
2019年10月18日
main 意味と語源
2019年10月18日
magina 意味と語源
2019年10月17日
reschedule 意味と語源
2019年10月17日
evaluation 意味と語源
2019年10月17日
schedule 意味と語源
2019年10月17日
skhizo 意味と語源
2019年10月16日
immediately 意味と語源
2019年10月16日
valuable 意味と語源
2019年10月16日
suitable 意味と語源
2019年10月16日
suit 意味と語源