dolikhos 意味と語源

【古代ギリシャ語】長い。

語源解説

印欧祖語 dlonghos(長い)が語源。


longus(長い)と同じ語源をもつ。

◉ 派生語
  • dolichocephalic(頭の長い)
  • dolichocranial(長頭蓋の)